ផលិតផល

បង្ហាញផលិតផល

អំពី អាមេរិក

  • Our HRLENERGY

    Our HRLENERGY

    Hrlenergy Technology Co. , Ltd គឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលមានឯកទេសក្នុង lithium-ion polymer រចនាផលិតផលថ្មផលិតកម្មនិងទីផ្សារ។

កម្មវិធី

ករណីឧស្សាហកម្ម

ដំណឹង

មជ្ឈមណ្ឌលព