ផលិតផល

បង្ហាញផលិតផល

អំពី អាមេរិក

  • ថ្ម hrl

    ថ្ម hrl

    Hrlenergy (HRL BATTERY)Technology Co., Ltd. is a professional high technology industry company, which specialized in the lithium-ion polymer battery product design, production and marketing.

កម្មវិធី

ករណីឧស្សាហកម្ម

ដំណឹង

មជ្ឈមណ្ឌលព