නිෂ්පාදන

භාණ්ඩය DISPLAY

ගැන එක්සත් ජනපදය

  • Our HRLENERGY

    Our HRLENERGY

    Hrlenergy තාක්ෂණ Co., Ltd. ලිතියම්-අයන බහු අවයවික බැටරි නිෂ්පාදනය මෝස්තර නිර්මාණය, නිෂ්පාදනය සහ අලෙවි විශේෂඥ වන වෘත්තීය උසස් තාක්ෂණ කර්මාන්ත සමාගම වේ.

අයදුම්පත්

ඉන්ඩස්ටි CASE

පුවත්

පුවත් මධ්යස්ථානය